Warunki rezerwacji i anulacji

WARUNKI REZERWACJI
 

 1. Hostel Stonewall zwany dalej hostelem, przyjmuje rezerwacje
  dokonane:
  A.  Za pośrednictwem strony internetowej: www.hostel-stonewall.pl
  B. Za pośrednictwem portalu rezerwacyjnego: www.booking.com
  C. W wyjątkowych sytuacjach – telefonicznie lub drogą mailową.
 2. By rezerwacja mogła zostać uznana za aktywną, niezbędne jest
  podanie przez zainteresowaną osobę: imienia i nazwiska, na które
  dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, liczby osób, dla których
  dokonywana jest rezerwacja, kontaktowego numeru telefonu osoby
  rezerwującej oraz używanego na co dzień konta poczty e-mail osoby
  rezerwującej.
 3. Hostel podaje ceny w złotych i przyjmuje płatności wyłącznie w tej
  walucie.
 4. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w hostelu jest wpłacenie
  przez rezerwującego zadatku na rachunek hostelu, za pośrednictwem
  strony internetowej hostelu lub przelewu bankowego.
 5. Wysokość zadatku jest równa całkowitej należności za pobyt w
  hostelu.
 6. Hostel wyznaczy termin, do którego osoba rezerwująca zobowiązana
  jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku
  braku zadatku na koncie hostelu do wyznaczonego terminu –
  rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 7. W tytule przelewu, osoba rezerwująca ma obowiązek podać: imię,
  nazwisko, termin pobytu w hostelu.
 8. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku
  bankowym hostelu lub data wpływu gotówki do kasy hostelu.
 9. Hostel potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi
  przepisami, a na życzenie klienta wystawi fakturę VAT na podane
  dane, pod warunkiem wyrażenia takiej woli przez osobę rezerwującą
  przed nabiciem przez hostel rachunku.
 10. Od daty wpływu zadatku na konto hostelu rezerwacja staje się
  potwierdzona. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest
  wiążący dla obydwu stron tj. hostelu i osoby rezerwującej pobyt.
 11. Płatność za cały pobyt, o ile nie mogła zostać dokonana przy
  zakładaniu rezerwacji, odbywa się najpóźniej w momencie
  zameldowania. Wszelkie dodatkowe usługi płatne są w chwili ich
  zamawiania.
 12. Odmowa wpłaty przez osobę rezerwującą 100% wartości pobytu
  w dniu rozpoczęcia pobytu – stanowi odstąpienie od rezerwacji. Hostel
  zachowa wpłacony zadatek.
 13. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju lub miejscu
  noclegowym, z którego korzystała dana osoba – hostel obciąży tę osobę
  równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony
  z użytkowania oraz kosztami naprawy.
 14. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji,
  wygasa w dniu wyjazdu klienta z hostelu, nie później niż w terminie
  podanym w zamówieniu.

WARUNKI ANULACJI

 1. Anulowania rezerwacji osoba rezerwująca może dokonać w każdym
  czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem
  nieważności.
 3. Anulowanie rezerwacji przez osobę rezerwującą po wpłacie zadatku:
 • w przypadku rezygnacji z rezerwacji na 7 lub więcej dni przed
  planowaną datą rozpoczęcia pobytu – hostel zwróci kwotę zadatku,
 • w przypadku rezygnacji z rezerwacji dokonanej na mniej niż 7 dni
  przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – wpłacone
  pieniądze nie podlegają zwrotowi = hostel wpłacony zadatek zatrzyma.
  Hostel może jednak zaproponować klientowi inny termin realizacji
  pobytu w zakresie 90 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli
  jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich, długich weekendów
  i okresów świątecznych – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani
  nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 1. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 3 – zależy każdorazowo
  od indywidualnej oceny sytuacji przez hostel oraz możliwości dokonania
  zmiany. Hostel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać
  hostelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden
  sposób nie wiąże hostelu.
 2. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hostel nie zwraca kosztów
  jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 3. W przypadku niepojawienia się w hostelu w dniu planowanego
  rozpoczęcia pobytu i braku informacji o ewentualnym opóźnieniu w
  przybyciu, całkowita należność za pobyt nie zostaje zwrócona, a
  rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com
  i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach
  określonych na stronie pośredników.
 5. Nie ma możliwości zwrotu wpłaconego zadatku lub całkowitej kwoty za
  pobyt w przypadkach: niepojawienia się osoby rezerwującej w
  zaplanowanym terminie, skrócenia pobytu, rezygnacji z rezerwacji w
  terminie późniejszym, niż 7 dni przed datą planowanego rozpoczęcia
  pobytu w hostelu, odmowy zameldowania z przyczyn podanych w
  regulaminie, czy odmowy dalszego świadczenia usług przez hostel,
  wynikającej z łamania zasad określonych regulaminem hostelu.
 6. Spory między klientem a hostelem rozpatrywane będą przez sąd
  właściwy dla siedziby hostelu.