Regulamin Hostelu Stonewall

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji pokoi oraz miejsc noclegowych 
  i korzystania z usług w Hostelu Stonewall. 
 2. Za akceptację Regulaminu uznaje się fakt dokonania rezerwacji lub zameldowania się w Hostelu Stonewall.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które dokonały rezerwacji w Hostelu Stonewall, korzystają z jego usług lub znajdują się na terenie Hostelu Stonewall.
 4. Regulamin udostępniony jest do wglądu w Recepcji Hostelu, jak również na stronie internetowej: www.hostel-stonewall.pl

ZASADY REZERWACJI MIEJSC NOCLEGOWYCH I POKOI

 1. Aby zagwarantować sobie pobyt w Hostelu Stonewall, należy dokonać rezerwacji pokoju lub miejsca noclegowego za pośrednictwem strony internetowej: 
  www.hostel-stonewall.pl lub portalu rezerwacyjnego: www.booking.com . W wyjątkowych sytuacjach, Hostel przyjmuje również rezerwacje telefoniczne i dokonane drogą mailową, pod warunkiem opłacenia ich przelewem na konto bankowe hostelu.
 2. Istnieje możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji na co najmniej 7 dni przed datą planowanego rozpoczęcia pobytu. Wówczas zadatek zostaje zwrócony na konto bankowe, z którego wcześniej została dokonana wpłata.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 7 dni przed datą planowanego rozpoczęcia pobytu, zadatek w wysokości całkowitej należności za pobyt nie zostaje zwrócony.
 4. W przypadku niepojawienia się w Hostelu w dniu planowanego rozpoczęcia pobytu 
  i braku informacji o ewentualnym opóźnieniu w przybyciu, całkowita należność za pobyt nie zostaje zwrócona, a rezerwacja zostaje anulowana. 

ZASADY DZIAŁALNOŚCI HOSTELU

 1. Hostel Stonewall prowadzi wynajem pokojów prywatnych (jedno- i dwuosobowych) oraz miejsc noclegowych w pokojach wieloosobowych. 
 2. W Hostelu Stonewall nadrzędnymi zasadami są zasada wzajemnego szacunku oraz zasada akceptacji dla wszystkich Osób. Zabrania się stosowania mowy nienawiści, aktów przemocy słownej i fizycznej lub jakichkolwiek innych przejawów dyskryminacji ze względu na przyrodzone cechy człowieka, w tym homofobii, transfobii, rasizmu, szowinizmu itp. Takie zachowania będą skutkowały natychmiastowym zaprzestaniem świadczenia usług przez Hostel wobec Osoby wykazującej się wyżej wymienionymi zachowaniami, bez możliwości zwrotu kwoty wpłaconej za pobyt w Hostelu. 
 3. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. Wszelkie zastrzeżenia, dotyczące jakości usług, prosimy niezwłocznie zgłaszać Personelowi Hostelu, co umożliwi nam szybką reakcję.
 4. Recepcja Hostelu czynna jest w godzinach 6:30-24:00. Poza godzinami pracy Recepcji Hostelu nie jest możliwe zameldowanie.
 5. Pokoje i miejsca noclegowe w Hostelu wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11.00 dnia następnego. Jeśli Osoba goszczona nie wymelduje się do godz. 11.00 ostatniego dnia zaplanowanego pobytu, zostanie obciążona kosztem kolejnego noclegu, co nie jest równoznaczne z przedłużeniem pobytu w Hostelu, a w przypadku nieobecności tej Osoby i pozostawienia przez nią rzeczy osobistych w pokoju, Personel Hostelu ma prawo spakować rzeczy osobiste danej Osoby i pozostawić je, na koszt i ryzyko tej Osoby, w miejscu do tego przeznaczonym do czasu ich odbioru. Usługa taka kosztuje 100 zł, a rzeczy przechowywane są przez Hostel przez 1 miesiąc. Po upływie tego czasu Hostel ma prawo przekazać rzeczy na cele charytatywne lub do użytku publicznego. 
 6. W ramach wynajmu miejsca noclegowego lub pokoju, zapewniamy śniadanie. Otrzymuje się również do dyspozycji: komplet pościeli, ręcznik, a także dostęp do: sali jadalnianej z aneksem kuchennym, wspólnej toalety, bezpłatnej sieci Wi-Fi. Na miejscu można również skorzystać z usług baru (usługi dodatkowo płatne). Wynajmując miejsce noclegowe, Osoba ma prawo korzystać wyłącznie z przydzielonego łóżka i szafki. Zajęcie większej liczby łóżek lub szafek równoznaczne jest z koniecznością uiszczenia opłaty za korzystanie z nich, według cennika dostępnego w Recepcji Hostelu.
 1. Pokoje oraz łazienki na terenie Hostelu Stonewall mają charakter koedukacyjny. Hostel zastrzega sobie możliwość dokwaterowania kolejnych Osób do zameldowanej już w danym pokoju Osoby, jeżeli pokój nie jest wykupiony na wyłączność i pozostają w nim wolne miejsca noclegowe.
 2. Hostel zobowiązuje się do utrzymania pomieszczeń w czystości. Sala jadalniana z aneksem kuchennym oraz łazienki sprzątane są codziennie. Pokoje sprzątane są minimum 3 razy w tygodniu, w godzinach 11:00-16:00. Hostel zastrzega sobie prawo do wejścia do pokoju celem posprzątania w podanych wyżej godzinach.
 3. Zabrania się spożywania posiłków oraz napojów alkoholowych w pokojach. W tych celach Hostel udostępnia salę jadalnianą.
 4. Odpowiedzialność Hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Osobę korzystającą z usług Hostelu do Hostelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hostelu podlega ograniczeniu, jeżeli dane przedmioty nie zostaną złożone do depozytu w Recepcji. Hostel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, jeżeli: zagrażają one bezpieczeństwu, albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hostelu, albo zajmują zbyt dużo miejsca. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Hostel nie odpowiada za awarie i ich skutki, które są od Hostelu niezależne.
 6. Hostelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Osobę goszczoną do Hostelu, w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt, nieuregulowaniem należności za świadczone usługi lub kary nałożone zgodnie z Regulaminem.
 7. Rzeczy osobiste pozostawione na terenie Hostelu, mogą być odesłane do Osoby na jej koszt lub odebrane osobiście w Recepcji Hostelu. Hostel przechowuje takie rzeczy przez 1 miesiąc, a w przypadku braku odbioru ich w tym czasie, przekazuje je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 8. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w Hostelu Stonewall, o ile Hostel dysponuje w tym czasie wolnymi miejscami noclegowymi bądź pokojami. Życzenie takie należy zgłosić do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin najmu miejsca noclegowego bądź pokoju.
 9. Hostel może odmówić wykonania usługi, w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych lub w przypadku, gdy dana Osoba podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszyła regulamin hostelu, albo w inny sposób zakłóciła spokojny pobyt innych Osób lub funkcjonowanie Hostelu. Hostel może odmówić przyjęcia Osoby, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Hostel zastrzega sobie prawo do zatrzymania całkowitej opłaty należnej za pobyt.
 10. W przypadku naruszenia podczas pobytu postanowień Regulaminu, Hostel może odmówić świadczenia usług Osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hostelu. Należność za usługę nie podlega wówczas zwrotowi.
 11.  W przypadku, gdy Osoba zachowuje się agresywnie lub nieodpowiednio, czym narusza porządek Hostelu, godność innych Osób lub ich dobra osobiste, Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb porządkowych i poproszenia danej Osoby o opuszczenie Hostelu. W takiej sytuacji nie ma możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 12.  Hostel ma prawo zawiadomić stosowne służby, w przypadku podejrzenia naruszenia porządku prawnego przez Osobę, przebywającą na terenie Hostelu. Osoba taka ma obowiązek uiszczenia opłaty za interwencję służb, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 13. Zabrania się udostępniania wynajętego pokoju lub miejsca noclegowego osobom trzecim.
 14. Hostel nie akceptuje pobytu zwierząt w pokojach wieloosobowych. Dopuszczalny jest pobyt zwierząt w pokojach prywatnych, jednak zakazuje się zostawiania zwierzęcia w pokoju bez opieki. Osoba korzystająca z usług Hostelu ze zwierzęciem, odpowiada finansowo za wszelkie szkody i zniszczenia, poczynione przez zwierzę. 

ZASADY PŁATNOŚCI ZA POBYT

 1. W Hostelu Stonewall obowiązują płatności w walucie polskiej (PLN). Płatności dokonuje się w momencie dokonania rezerwacji, za pośrednictwem strony internetowej Hostelu. Cena za pobyt ustalana jest w momencie dokonywania rezerwacji i pozostaje ceną obowiązującą dla danej Osoby rezerwującej, bez względu na pojawiające się w późniejszym czasie zmiany ceny, obniżki, promocje itp.
 2. Przedpłata pobierana jest zawsze w formie zadatku. Jego zwrot możliwy jest wyłącznie w sytuacji odwołania rezerwacji na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu.
 3. Nie ma możliwości zwrotu wpłaconego zadatku lub całkowitej kwoty za pobyt w przypadkach: niepojawienia się Osoby goszczonej w zaplanowanym terminie, skrócenia pobytu, rezygnacji z rezerwacji w terminie późniejszym, niż 7 dni przed datą planowanego rozpoczęcia pobytu w Hostelu, odmowy zameldowania z przyczyn podanych w regulaminie, czy odmowy dalszego świadczenia usług przez Hostel, wynikającej z łamania zasad określonych niniejszym regulaminem.
 4. Płatność za cały pobyt, o ile nie mogła zostać dokonana przy zakładaniu rezerwacji, odbywa się najpóźniej w momencie zameldowania. Wszelkie dodatkowe usługi płatne są w chwili ich zamawiania.
 5. Fakt chęci otrzymania faktury VAT należy zgłosić Personelowi Hostelu przed dokonaniem płatności. W innym wypadku faktura VAT nie będzie mogła zostać wystawiona. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Hostel w ciągu 7 dni od dokonania płatności. Możliwy jest jej odbiór osobisty w Recepcji Hostelu bądź otrzymanie jej elektronicznej wersji drogą mailową.
 6. Hostel zastrzega sobie prawo do zmiany cen wynajmu miejsc noclegowych i pokoi. Zmiana ta jednak nie może dotyczyć rezerwacji, które zostały dokonane wcześniej.

PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG HOSTELU

 1. Osoby korzystające z usług Hostelu Stonewall zobowiązane są do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, a także przepisów prawa i ogólnych zasad bezpieczeństwa. 
 2. Przy zameldowaniu, Osoba korzystająca z usług Hostelu ma obowiązek okazać Personelowi ważny dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podać wszelkie dane wymagane w Karcie Pobytu, jak również własnoręcznie podpisać tą Kartę. Odmowa okazania dowodu tożsamości, lub brak podania wymaganych informacji, skutkuje prawem Hostelu do odmowy świadczenia usług danej osobie.  
 3. Osoba korzystająca z usług Hostelu Stonewall ma prawo zgłosić reklamację lub zastrzeżenia co do jakości usług lub uszkodzeń i usterek występujących w pokoju lub pomieszczeniach wspólnych. Reklamację lub zastrzeżenia należy złożyć pisemnie bądź ustnie w Recepcji Hostelu, niezwłocznie po zauważeniu danej niedogodności. Reklamacje i zastrzeżenia zgłaszane po wymeldowaniu, nie będą rozpatrywane.
 1. W pomieszczeniach Hostelu Stonewall zabrania się palenia papierosów, innych wyrobów tytoniowych oraz korzystania z e-papierosów, waporyzatorów itp. Złamanie tego zakazu skutkować będzie nałożeniem kary finansowej w wysokości 300 zł za każdorazowy czyn. Na terenie całego Hostelu zabrania się przechowywania oraz zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. W pokojach wieloosobowych zabrania się picia napojów alkoholowych. We wszystkich pomieszczeniach Hostelu zabrania się używania otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci. W Hostelu zabrania się przechowywania ładunków niebezpiecznych, w tym broni, amunicji, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
 2. Osoba, wynajmująca pokój lub miejsce noclegowe, zobowiązana jest do sprawdzenia każdorazowo przy opuszczaniu pokoju czy dokładnie zamknęła okna i drzwi.
 3. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia klucza do pokoju lub szafki, albo karty dostępu do pokoju, Osoba zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł za każdy zgubiony klucz.
 1. Osoby korzystające z usług Hostelu zobowiązane są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 pod rygorem kary w kwocie 300 zł za każde naruszenie zakazu. 
 2. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, które nie stanowią wyposażenia Hostelu. Wyjątek stanowią: komputery przenośne, maszynki do golenia, suszarki do włosów i ładowarki sprzętów elektronicznych. 
 3. Osoby korzystające z usług Hostelu zobowiązane są do utrzymywania porządku i czystości w pokojach i innych  pomieszczeniach, a także do przestrzegania zasad segregacji odpadów.
 4. Osoba goszczona ma obowiązek zgłosić swoje wymeldowanie w Recepcji, a także zdać pokój wraz z wypożyczonymi urządzeniami oraz klucz lub kartę do pokoju. Jeżeli pokój nie został oddany do godz. 11:00 w dniu planowanego wyjazdu, obsługa Hostelu ma prawo, nawet pod nieobecność rzeczonej Osoby,  wejść do pokoju, spakować rzeczy osobiste i pozostawić je, na koszt i ryzyko danej Osoby, w miejscu do tego przeznaczonym do czasu ich odbioru. Usługa taka kosztuje 100 zł, a rzeczy przechowywane są przez Hostel przez 1 miesiąc. Po upływie tego czasu Hostel ma prawo przekazać rzeczy na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 5. Osoba goszczona w Hostelu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wyrządzone w Hostelu, a powstałe z jej winy, z winy Osób małoletnich, pozostających pod jej opieką lub z winy odwiedzających ją Osób. Nieuiszczenie żądanej kwoty odszkodowania skutkować będzie wszczęciem postępowania sądowego. W wypadku celowego działania, z zamiarem uszkodzenia mienia, osoby mogą ponieść odpowiedzialność karną.
 6. W przypadku zaistniałych uszkodzeń, zniszczeń i zabrudzeń, które wykraczają poza normalne użytkowanie, Osoba odpowiedzialna za ich wyrządzenie zostanie obciążona kwotą wynikającą z aktualnego cennika zniszczeń lub niniejszego Regulaminu. Cennik dostępny jest do wglądu w Recepcji Hostelu.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w Hostelu wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego. Przez cały czas pobytu w Hostelu, osoby małoletnie muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 8. Osoby niezameldowane w Hostelu mogą przebywać w pomieszczeniach wspólnych oraz pokojach prywatnych w godzinach 6:00-22:00. Jeśli osoba niezameldowana będzie przebywać w pokoju poza tymi godzinami, osoba zameldowana w danym pokoju poniesie opłatę za dodatkowy nocleg. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory, związane z realizacją umowy najmu miejsca noclegowego lub pokoju, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w drodze negocjacji.
 2. Jeśli polubowne porozumienie nie będzie możliwe, spory rozstrzygać będzie sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Hostelu Stonewall.
 3. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygają powszechnie obowiązujące przepisy prawne. 
 4. Hostel Stonewall zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

Zasady przetwarzania danych Osób korzystających z usług Hostelu Stonewall

 – klauzula informacyjna RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Grupa Stonewall, 
z siedzibą przy ulicy Zamkowej 7a/8, 61-768 Poznań. 

Z Administratorem Twoich danych możesz skontaktować się drogą mailową: 

kontakt@grupa-stonewall.pl

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług hotelowych, czyli:

– realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

– zapewnienia bezpieczeństwa gości i personelu oraz mienia na terenie obiektu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

– rozliczaniem zrealizowanych usług oraz obsługi ewentualnych roszczeń, kierowanych względem Administratora (ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami). Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: kontrahenci i dostawcy usług zewnętrznych dla Administratora Danych, np. firmy kurierskie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Twoje dane przechowujemy przez następujący czas:

–  dane przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa – 30 dni;

– dane przetwarzane w celu obsługi roszczeń – przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

– dane przetwarzane na potrzeby księgowości, rachunkowości oraz ze względów podatkowych – 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Po upływie wyżej określonych okresów, Twoje dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wykonanie usługi przez Hostel Stonewall.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo żądania ich sprostowania czy usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać wiadomość drogą mailową, na adres: kontakt@grupa-stonewall.pl

Zgodnie z przepisami prawa Administrator zobowiązany jest do zweryfikowania tożsamości Osoby korzystającej z usług Hostelu.